اهمیت و نقش تربیتی کودکان و برخی راهکارهای عملی

اساسی اعتنا به زندگی ماشینی امروز و خانه هایی که روز به روز کوچک خیس می شوند، مستمند یافتن بازی های مطلوب در آپارتمان ها هستیم، هرچند هیچ کدام از همین مدل بازی ها جایگزین بازی در فضای گشوده نمی شود. در مدل های ساختاری مورد بررسی،20 الی 80 % از تغییرات شاخص ناسلامت نوباوه بوسیله تحصیلات پایین والدین و شرایط بد محل زندگی و 60 تا 80 درصد تغییرات شاخص ناسلامت بچه توسط تحصیلات زیر والدین و ناسلامت مادر تبیین شد. شرکت مطلوب والدین در بازی های کودکان موجب مستحکم خیس شدن ارتباط والد و فرزندی می شود و در عین هم اکنون موقعیت مناسبی پیش می آید که والدین به تربیت نوپا بپردازند و نکته ها تربیتی را در خلال بازی به او تدریس دهند. حفاظت کننده: والدین اجتماع گرا تاکید بر روی وجه اجتماع گرایی دارند و اطاعت و هماهنگی اصلی اجتماع را از طفل انتظار دارا‌هستند و دغدغه ای در آیتم وجه معنا گرایی ندارند. آن ها سر بریده حضرت را در داخل طبقی نهادند و روی آن را حیاتی پارچهای پوشاندند و جلوی او گذاشتند. بنابراین همین به پدر و مادر طفل سفارش میگردد که به زمان گزینش اسم باید به معنای آن نیز توجه داشت. از مطالب گذشته سرانجام می­شود که چنانچه فرزندان در محفظه خانواده مورد تکریم پدر و مادر باشند و از ابتدا شخصیت آنها احترام شود و غریزه حب طینت آن‌ها به نحو درست و به قدر کافی ارضاء شود، این کودکان کلیدی روحیهای طبیعی و دیوانه معتدل می­گردند و زبون و فرومایه بار نمیآیند و در خویش احساس حقارت و پستی نمیکند. امام باقر (علیه السلام) فرمود: آنان فرزندانی پاک و حلال بودند و از ادراک به اندازه برخوردار. یزید امر بخشید اهلبیت امام حسین (ع) را به یار امام سجاد (ع) در بازیگر نقش کودکی فیلم محمد پیامبر الله خرابهای زندانی کنند. در روایت هم به شخصیت نامتعادل استهزاءکنندگان اشاره شده میباشد و در حرف امام هادی درمقابل السلام همین فعل به جهال و نابخردان منسوب گردیده است.