عسل طبیعی – عکس عسل طبیعی – فواید عسل طبیعی – فروشگاه عسل طبیعی

زمینی که کندو در آن قرار دارد در معرض آلودگیهای بخش اعظم نباشد. متاسفانه افراد سودجو اهمیت دستگاههای مومساز و پارافین (مادهی نخستین که در تهیه و تنظیم شمع به عمل میرود) شبه موم تقلبی ساخته و دارای قرار دادن یه خرده از همین مومهای پارافینی در شبه عسل تقلبی، موجب گمراهی مصرفکنندگان را فراهم میآورند. اینگونه شبه عسلها نه فقط فاقد هرگونه خاصیت درمانی – غذایی می باشد بلکه برای تندستی انسان زیانآور است. اینگونه از عسل طبیعی هم کاربرد درمانی دارد. شکرک زدن نماد طبیعی بودن عسل است! به جهت شناسایی عسل طبیعی بلوری شده از شبه عسل تقلبی شکرک زده بایستی دانست تنها عسل طبیعی میتواند کمکم و به مرور زمان کدر و تهنشین شود و رسوب کند و شکرک آن مثل شکرک طبیعی شیرهی خرما قابل انعطاف بوده و هنگام خوردن ممکن است اندکی زبری داشته باشد اما هیچگونه صدایی تحت دندان احساس نمی شود ولی شکرک شبه عسل تقلبی (شکر آب شده و …) مانند نبات سفت بوده و به دشواری دارای قاشق انقطاع شده و موقع میل کردن مثل دانههای آب نبات، شکر و مربای شکرکزده پایین دندان صدا دیتا و همچون شکلات به دندانها میچسبد. متاسفانه شبه عسلها به صورت گسترده ساخت و به بازار عرضه شده و به ادله قیمت ارزان (هر کیلو سه تا ۵۰۰۰ تومان) اهمیت استقبال مصرفکنندگان روبهرو میشود. مهم دقت به هزینههای ساخت عسل طبیعی (هزینه کوچ، نگهداری، بسط و تجهیز زنبورستانها، دستمزد زنبورداران حرفهای، بستهبندی و …) قیمت عسل طبیعی بایستی عسل طبیعی طالقان منطقی باشد. حساس دقت به هزینه های ساخت عسل طبیعی (هزینه کوچ، نگهداری، توسعه و تجهیز زنبور ستان ها، حقوق و دستمزد زنبورداران حرفه ای، بسته بندی و …) قیمت عسل طبیعی می بایست منطقی باشد. کاسه عسل را کلیدی طول حدود یک متر سرازیر نمایید و یک حرفه نازک عسل را به پیاله دوم سرازیر کنید. آنچه که در اصطلاح «رسوب کردن و شکرک زدن» میگویند و به خاطر وجود کلمه شکر در ذهن، تقلبی بودن عسل را تداعی میکند، چیزی جز پدیدهی «بلورین شدن» یا «کریستالیزاسیون» نیست. طیف سنجی (اسپکتروسکوپی) مادون قرمز رنگ میانه-تبدیل فوریر ( FT-MIR )، طیف سنجی مادون قرمز نزدیک ( NIR )، طیف سنجی مادون قرمز نزدیک-تبدیل فوریر ( FT-NIR )، استفاده از شیوه رزونانس مغناطیسی هسته ( NMR )، به کارگیری از طرز طیف سنجی جرمی نسبت ایزوتوپ استوار ( IRMS )، به کارگیری از دستگاه کرماتوگرافی گازی ( GC ) به همراه طیف سنجی جرمی ( MS )، استعمال از دستگاه کروماتوگرافی مایع اصلی عملکرد بالا ( HPLC ) برای مشخص کردن اصالت عسل، به کارگیری از طریق آنزیمی به جهت شناسایی طبیعی بودن عسل، به کار گیری از نحوه گرماسنجی افتراقی یا این که گرماسنجی پویش افتراقی ( DSC ) برای تشخیص اصالت عسل.

مقالات دیدنی و پیشنهادی
مراقبت از کودک با نیازهای ویژه به ما نشان داده است که عشق فداکاری می خواهد و ارزشش را دارد