مواد عایق الکتریکی و طبقه بندی آنها. مواد عایق الکتریکی الیافی – جامعه – 2022

فواصل هوایی در آن نصیب هایی از مدار داخلی تجهیزات برقی که تأثیر وضعیت مدار خارجی بر آن ها زیاد است یا خود همین قسمت ها بر حالت مدار خارجی تأثیر متعددی می گذارند تعبیه می گردد. در همین شکل فواصل هوایی دیگر در همان تجهیزات بزرگتر انتخاب می شود یعنی تراز تحمل ولتاژ ضربه ای آنان فراتر است. اظهار یک مقدار به جهت مرحله تحمل ولتاژ ضربه ای تجهیزات به این معناست که مقام تأسیساتی تجهیزات معلوم میباشد و برای جایگاه تأسیساتی زیر خیس مناسب نمی باشد مگر دارای به کارگیری از وسیله محدود کننده ولتاژ گذرای مطلوب برای وسایلی که خود اضافه ولتاژ تولید می کنند مثل ادوات جدا و وصل اظهار یک مقدار به جهت مرحله تحمل ولتاژ ضربه ای به این معناست که در صورتی که مطابق استاندارد از وسیله استفاده شود، ولتاژ گذرایی که ساخت خواهد شد از مرحله اظهار شده بخش اعظم نخواهد بود. تجهیزات یک مقام تأسیساتی را می توان در جایگاه تأسیساتی بالاتر مورد بهره برداری قرار داد، مشروط بر آن که وسیله ای مناسب به جهت مهار بیش تر ولتاژ گذرای جایگاه اخير در لحاظ گرفته شود. آلودگی کوچک گوشه و کنار هایی را که فواصل هوایی و فواصل خزشی در آن قرار دارا‌هستند به جايگاه های ۱، ۲ ، ۳ ، ۶ کفپوش عایق الکتریکی تقسیم می شود. البته چنان چه ولتاژ غیرگذرایی که مقدار آن برابر ولتاژ امتحان ضربه ای باشد به اجزائی که با مسافت هوایی موازی بسته شده اند صدمه نرساند، می اقتدار ولتاژ مستقیم را به جای ولتاژ ضربه ای به جهت آزمون به عمل برد. فاصله میان ضربه های ولتاژ یک ثانیه است. همین شکاف می تواند یک الکترون را از اتم همسایه گرفته و سبب ساز ایجاد ترک در اتم همسایه شود. علاوه بر این، وقتی که ولتاژ به اندازه اعمال می شود که عرصه الکتریکی الکترون ها را از اتم ها قطع می کند، تمامی عایق ها رسانای الکتریکی می شوند. همین فواصل در هر شرایطی تراز تحمل ولتاژ ضربه ای مربوطه را نگهداری می کنند. ولتاژ مستقیم آزمون عاری از تموج بوده و میزان آن برابر پیک ولتاژ ضربه ای آزمون است ولتاژ مستقیم سه بار و هر بار به مدت ده میلی ثانیه در یک وضعیت قطب ها و به این ترتیب حساس ردوبدل قطب ها اعمال می شود. در میزان گیری مسافت هوایی سطح های قابل دسترس محیط عایقی تجهیزات برقی نیز یک قسمت هادی به حساب می آید.

مقالات دیدنی و پیشنهادی
رئیس اتحادیه می گوید پرستاران قبل از میلاد با کمبود نیرو و تجهیزات حفاظتی دست و پنجه نرم می کنند